هیدروتراپی

هیدروتراپی

پان(2010) آزمایشی برای تعیین «اثربخشی برنامه تمرینات شنا روی مهارت های آبی (شنا) و رفتارهای اجتماعی پسران 16 ساله مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا » انجام داد.نتایج نشان داد بهبود قابل توجهی در مهارت های شنا و کاهش رفتارهای ضد اجتماعی وجود دارد.

نتایج حاصل از گزارش های جردن(2009) از مزایای مثبت «تاثیر آبدرمانی در زندگی افراد با اختلال ASD » وجود دارد که از میان آنها می توان به افزایش مهارت ،قدرت ،استقامت و فرصت برای مهارت های زندگی اشاره کرد.

وندر هولز و همکاران (2006) یک نظرسنجی از 18 کاردرمانگر در ایالت متحده آمریکا که روی آبدرمانی کودکان 4 تا 10 سال کار کردند ،بدست آوردند.کاردرمانگران به افزایش مهارت های شنا ،توجه ،قدرت عضلانی ،تعادل ،آستانه لمسی touch tolerance،شروع و نگهداری تماس چشمی گزارش دادند.

در یک مطالعه ی موردی ییلمز، یانارداگ و بیرکان (2004) «تاثیر برنامه شنا در عملکرد مهارت های حرکتی درشت و اکتساب مهارت های جهت گیری در کودکان اتیسم» مورد بررسی قرار دادند؛ آنها دریافتند که شنا روی آمادگی جسمانی و رشد حرکتی و افزایش جهت گیری آب در کودکان اتیسم موثر است.

از مزایای آبدرمانی می توان به تاثیر آن روی بخش های فیزیولوژیکی (قدرت ،هماهنگی ،دامنه حرکت ،ادراک ،آگاهی فضایی ،استقامت و آرامش عضلات و قلب و عروق )و روانی (بهبود خلق و خوی ،عزت نفس وکاهش اضطراب ) بدن اشاره کرد.
فواید دیگر فعالیت های آبدرمانی شامل رشد زبان ،کاهش مشکلات رفتاری و بهبود توانایی های حسی می باشد.( 2006 ,Vonder)