گفتار درمانی

گفتار درمانی

خانم الهام نوری
کارشناس گفتار درمانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

در این بخش با توجه به تشخیص اختلال های مختلف مجموعه اقدامات درمانی متناسب به کودک ارائه میشود.

طیف اوتیسم و تاخیر زبانی

در این زیرمجموعه از اختلالات پس از تعیین سطح زبانی و حیطه های درگیر در حوزه درک و بیان زبان، اقدامات درمانی و مشاوره ای متناسب برای بهبود درک و دستورپذیری، افزایش صدا سازی و خزانه واژگان، افزایش طول جمله، بهبود شناخت و رسیدن به سن زبانی متناسب با سن تقویمی انجام میگردد.

اختلالات تولید حروف

در این زیر مجموعه، اقدامات درمانی مختلف و متناسب با شدت و نوع اختلال برای تولید صحیح حروف مختلف در جایگاه های مختلف کلمه و رسیدن به گفتار صحیح متناسب با سن انجام میگردد.

لکنت و ناروانی

در این زیر مجموعه با توجه به شدت، نوع و منشا ناروانی و همچنین سن کودک اقدامات درمانی و مشاوره ای مختلفی برای رسیدن به روانی کامل کلام کودک به کودک و خانواده ارائه میشود.