بازی درمانی

بازی درمانی

لذا بازی درمانی رویکرد فعالی است که می تواند به صورت انفرادی یا گروهی در کودکان 3-12 سال اجرا شود و به کودک اجازه می دهد تا احساسات هوشیار و ناهوشیار خود را آشکار کرده و به خودآگاهی برسد.ما می توانیم مسائلی را که از کودک می خواهیم و انجام نمی دهد، از طریق بازی و به واسطه نداشتن آگاهی او به انجام برسانیم.

بازی درمانی اهداف مختلفی را دنبال می کند که می توان از بین آنها به موارد زیر اشاره کرد: آموزش بازی کردن، تسلط بر وقایع، بیان قدرت، ابراز احساسات، بهبود مهارت حل مسئله و تصمیم گیری، بهبود مهارت های اجتماعی،ایجاد خودپنداره و عزت نفس و….

از گروههایی که می توانند از خدمات بازی درمانی استفاده می کنند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اختلالات اضطرابی، اختلال نافرمانی مقابله جویانه، اختلال وسواس جبری، اتیسم، بیش فعالی، اختلال یادگیری